BÖLÜM-I

DERNEĞİN ADI:
Madde 1. Derneğin adı; "AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ"dir.

DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2. Derneğin merkezi "ANKARA”dadır.

BÖLÜM-II

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:
Madde 3. Derneğin Amacı:
Derneğin amaçları; üyelerinin Geriatri bilim dalında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve Geriatri eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Geriatrinin dünya örneklerinde olduğu gibi İç hastalıkları Anabilimdalı çatısı altında, geriatri ekibinin diğer üyeleri olan fizyoterapistler, psikologlar, beslenme uzmanları, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, huzurevi hekimleri ile beraber gelişmesini ve büyümesini amaçlamaktadır.
Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir. Dernek amaçları doğrultusunda çalışırken tüm resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, onlardan yardım alır, onlara yardım eder. Gerekli izni almak şartı ile yurtdışı kuruluşlarla da işbirliği yapar.
Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda ve şekilde çalışmalar yapar.
a-Geriatri ve gerontoloji eğitiminde belli standartları sağlamak için ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak,
b. Geriatri ve gerontoloji konusunda tanı ve tedavideki yenilik ve gelişmeleri yakından izleyerek üyeleri bilgilendirmek,
c. Toplum kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d. Üyelerine veya Geriatri dalında çalışan kişilere çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak,
e. Üyelerine veya Geriatri dalında çalışan kişilere yurtiçi veya yurtdışı konu ile ilgili toplantılara katılabilmeleri için destek sağlamak,
f. Üyelerine, hizmet verdiği kişilere ve Geriatri alanında çalışmada bulunanlara amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, sempozyum, konferans, panel düzenlemek ve yayınlar yapmak.
g-Dernek şube açabilir.
h- Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerek görülmesi durumunda derneğe bağlı iktisadi işletme kurmak.

Derneğin Çalışma Hacmi:
Dernek amaçlarını geliştirmek için;
a. Her türlü ayni, nakdi bağışlar ve gönüllü hizmetler kabul edebilir.
b. Her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapabilir.
c. Gerekli izni almak şartı ile, aynı amaç ile çalışan milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, onlarla yardımlaşabilir ve onlara üye olabilir.

Derneğin Kurucuları
Prof. Dr. Servet Arıoğul
Prof Dr Murat Turgay
Dr Teslime Atlı
Dr Mustafa Cankurtaran
Dr Murat Varlı
Dr Meltem Halil
Dr Burcu Yavuz

Bölüm III

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ ÜYE OLMA HAKKI
Madde.4 Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Dernekler Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşuluyla derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
Derneğin Üyeleri:
Derneğin iki türlü üyesi vardır:
a-Asil üyeler: Dernek merkezine kayıtlı üyelikleri yönetim kurulu kararınca belirlenen geriatrist veya  iç hastalıkları uzmanı kişilerdir.
b-Fahri üyeleri: Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, derneğe önemli ayni, nakdi veya hizmet bağışında bulunan, yönetim kurulunca belirlenen kişi ve kuruluşlar ile üyelikleri, yönetim kurulunca kabul edilen Geriatrist dışındaki geriatri ekibi üyeleri içinde yer alan içerisinde fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı, psikolog, hemşire, iç hastalıkları asistanı, pratisyen hekim, huzurevi hekimi ve diğer tıp anabilimdalları uzmanları kişilerdir.
Fahri üyeler dernek genel kuruluna katılabilirler ancak oy kullanamazlar ve kurullarda görev alamazlar
Derneğe üye olabilmek için;

  1. Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyen. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni kanunda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmak koşulu ile derneğe üye olabilir,
  2.  Asil üye, fahri üye koşullarını yerine getirmek ve yönetim kurulu kararı gerekmektedir.
  3. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir.

Üyelikten Çıkma
Madde:5-Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.
Üyelikten Çıkarılma
Madde:6: Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumların birinin tespiti halinde, yönetim kurulunca üyelikten çıkarılma kararı alınır ve genel kurulca onanarak üyelikten silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendilerine ödemede bulunmaları için 30 gün süre verilir. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde de ödemeyenlerin üyelikleri ilgili yönetim kurulunca üyelikten çıkarılma kararı alınır ve genel kurulca onanır ve durum kendilerine taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Kaydı silinen üye kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde itirazda bulunabilir. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, şeref ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar, üyeler arasında geçimsizliğe neden olanlar, siyasi ve ideolojik münakaşa veya propaganda yapanlar yönetim kurulunca üyelikten çıkarılmak üzere genel kurula sevk edilirler.
Üyelerin hakları
Madde:7-. Üyeler eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında ırk, dil, din ve siyasi kanaat farkı gözetilemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Her üyenin ilgili olduğu genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanamazlar.

Bölüm IV:

Derneğin Organları:
Madde:8- Derneğin organları şunlardır:
a. Genel kurul,
b. Yönetim kurulu,
c. Denetleme kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Kuruluş şekli:
Madde:9- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma zamanı
Madde:10: Genel kurul üç yılda bir NİSAN ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerek gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantıyı isteyenlerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.                

 ÇAĞRI USULÜ
 Madde:11- Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının üç yılda bir yapılması zorunludur. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde:12- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerde de yapılır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde:13- Genel kurul toplantıları tüzükte aksine hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt  çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Ancak derneğin feshi veya tüzüğün değiştirilmesi için birinci toplantıda en az 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde:14. Toplanma çoğunluğu sağlanınca durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Önce toplantıyı yönetmesi için bir başkan, daha sonra bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Genel kurulu, genel kurul başkanı, onun geçici olarak yokluğunda başkan vekili yönetir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekili ile imzalarlar. Bu tutanak ve ekleri toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oylama şekilleri genel kurulun kararına bağlıdır.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde:15-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde:16-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi.
2-Yönetim kurulu ve denetleme kurulu kararlarının görüşülüp, karara bağlanması, yönetim kurulunun ibrası
3-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
4-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
5-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
6-Yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi
7-Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek
8-Derneğin feshedilmesi,
9-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak
10-Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.
11- Derneğe bağlı iktisadi işletme kurulabilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde:17- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin2/3 çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU
Madde:18- Yönetim kurulu 9 asıl ve 9 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılmaları zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c. Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
d. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
e. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı hakları tesis ettirmek,
f. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak,
h. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
ı. Derneklerle ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutmak,
j. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
k .Dernek temsilciliklerinin açılmasına karar vermek
l. Kanun ve tüzükte belirtilen yetkileri kullanmak.
m. Genel kuruldan aldığı yetkiyle gerekli gördüğü zaman derneğe bağlı iktisadi işletme kurma kararı almak ve kuruluş için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
n- Dernek şube kurucularına yetki vermek

Görev bölümü
Madde 19:- Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip ve diğer üyeleri seçer, bunların görev ve yetkilerini şayet yönetmelikte belirtilmemişse tespit eder. Gerektiğinde üyelerden biri murahhas üye, biri genel sekreter olarak görevlendirilir. Aynı kişi üst üste bir dönemden fazla başkanlık yapamaz. (Bir dönem; iki seçim arasıdır)
Toplantıları Başlatmak ve Karar Yeter Sayısı, Gündemi, Görüşme Usulü:

Madde: 20- Yönetim kurulu yılda en az üç kez toplanır. Toplantıya çağrı başkanca yapılır.
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kararlar bir deftere yazılarak, toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar muhalefet nedenlerini yazarlar. İzinsiz ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyeliği yönetim kurulu kararı ile düşer. Yönetim kurulunda, yedek üyelerin göreve çağrılmalarına rağmen salt çoğunluk sağlanamazsa genel kurul en geç bir ay içinde denetleme kurulu veya geriye kalan üyeler tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU
Madde:21- Denetleme kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi üç yıldır. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet edilir ve durum yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Denetleme kurulu en az altı ayda bir toplanır. Denetleme kurulunda, yönetim kurulunda uygulanan usuller uygulanır.

Madde:22- Denetleme kurulunun görevleri:
a-En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek
b. Yıllık bütçe taslakları hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirmek.
c. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
d-Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından  önceki  hazırlanacak yıllık  raporları genel kurula sunmak

DANIŞMA KURULU
Madde 22. Danışma kurulu, yönetim kurulu tarafından, derneğin amaç ve faaliyet alanında bilgi, deneyim ve yetenekleri bulunan kişiler arasından seçilecek 3-11 üyeden oluşur. Kurul üyelerinin çalışma süresi 5 yıldır. Yeniden seçilmek mümkündür. Süresi dolmadan boşalan üyeliğe yönetim kurulunca atama yapılır.

Görevleri
Madde 23. Danışma kurulunu görevleri şunlardır:
Genel kurul ve yönetim kurulunca tespit edilen konularda inceleme yapıp, rapor hazırlamak.
Derneğin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak.
Amaç doğrultusunda yayın yapmak

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 24. Dernek, genel kurullarında dernek lehine alınacak taşınır taşınmaz malları almak için genel kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde25. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

Madde26:- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde:27-.Derneğin gelir kaynakları
a. Üyeliğe ilk girişte alınacak aidat ile yıllık aidat,
b. Çeşitli hizmetler karşılığında sağlanan gelirler ( kongre, konferans, sempozyum, toplantı, temsil, yayınlar…)
c. Mal varlıklarından elde edilen gelirler,
d. Bağışlar ve yardımlar
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
f. Derneğin merkezinin diğer gelirleri.
Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde:28- Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterin dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde29:- Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.   TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLİCEĞİ Madde:30-Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile olur.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde:31- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi, için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.  İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülkü amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde:32- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4271 Sayılı Türk medeni kanunu Hükümleri uygulanır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde:33- Dernek yönetim kurulu ilgili kanun ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü konuda yönetmelikler yapmaya yetkilidir.
Madde:34. Dernek yönetim kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmeyebilir.
Madde:35- Derneğin basınla olan ilişkilerini yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişiler düzenler.
Madde:36-. Herhangi bir sebeple göreve çağrılan yedek üyeler, ayrılan asil üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 37-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 38-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 39- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.      Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 40-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, üç yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubelere üye olan tüm üyeler merkez dernek genel kuruluna katılır.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma
Madde 41-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Dernek organlarını oluşturana kadar derneği yönetecek olan geçici yönetim kurulu listesi aşağıda belirtilmiştir:

Başkan Deniz Suna Erdinçler
2. Başkan: Teslime Atlı
Genel Sekreter: Meltem Gülhan Halil
Sayman: Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu

Yönetim Kurulu

Mehmet Akif Karan
Mustafa Cankurtaran
Gülistan Bahat Öztürk
Zeynel Abidin Öztürk
Fulden Saraç